1       VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej už len „VOP“)  platia výhradne pre nákup v internetovom obchode (ďalej už len „e-shop“) prevádzkovateľa, ktorého je stránka  www.grebnesor.skwww.grebnesor.eu, ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom, ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.grebnesor.sk a www.grebnesor.eu, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ.1. 1      PREVÁDZKOVATEĽ A ZÁKAZNÍK


Prevádzkovateľ:

Názov spoločnosti:......................... Grebnesor, spol.  s r. o.
Sídlo:.............................................. Bratislavská 31
PSČ a Mesto:................................. 010 01  Žilina
Štát:................................................ Slovensko
IČO:............................................... 48193151
DPH:......................................... 2120108529

Bankové spojenie:.......................... SK1111000000002941007617

Zákazník:

Je fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej už len „kupujúci“), ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom elektronického obchodu, e-mailom alebo telefonicky a nakupuje tovar pre osobnú potrebu, t. z. pri uzatvorení kúpnej zmluvy kupujúci nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.


1. 2      KÚPNA ZMLUVA

 

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je vymedzený príslušnými právnymi predpismi, t. j. povinnosť predávajúceho tovar kupujúcemu odovzdať a kupujúceho povinnosť tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú sumu.

 
1. 3      OBJEDNÁVKA

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.grebnesor.skwww.grebnesor.eu. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy. 

Ceny uvedené na našej stránke sú konečné.

 

1. 4      TOVAR

Tovarom sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho, ktoré slúžia výlučne pre nákup kupujúcim.

  Za prevzatie tovaru sa považuje okamih, kedy kupujúci alebo ním zverená tretia osoba okrem doručovateľa prevezme tovar a potvrdí to svojim podpisom.2       OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré vyžadujeme, využívame výlučne len pre naše potreby k vytvoreniu kúpnej zmluvy a k vytvoreniu adresy pre doručenie objednávky. Osobne údaje kupujúcich neposkytujeme tretím osobám. S poskytnutými osobnými údajmi pracujeme výhradne podľa Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje sú uchované proti zneužitiu, bez prístupu tretej strany, taktiež nebudú komerčne využívané.

Pri registrácii si môžete zvoliť zasielanie informácií o novinkách alebo iných marketingových informáciách od predávajúceho. Osobné údaje a e-mailové adresy sú využívané len na úkony spojené s vybavovaním vašej objednávky v e-shope a odosielaním prostredníctvom Slovenskej pošty.

Veľký dôraz kladieme na ochranu osobných údajov.3       OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY, STORNO

OBJEDNÁVKY

 

 3. 1          

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy („zmluva uzatvorená na diaľku“ podľa Zákona č. 108/2000 Z. z. ods. 3, § 9,) a samotná kúpna zmluva, ktorá  je uzatvorená záväzným súhlasom kupujúceho i záväzným potvrdením predávajúceho na základe zásielkového predaja.  Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

         3. 2     

Podmienkou platnej objednávky sú pravdivé a úplne údaje vyplnené pri registrácii. Postupnosť objednávok predávajúci vybavuje podľa poradia prijatia. Objednávky podané prostredníctvom e-shopu sa považujú za záväzne. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, a týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. S týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom sa kupujúci dostatočným spôsobom pri samotnom uskutočnení objednávky upozorní a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Predávajúci kúpnu zmluvu vystavuje výhradne v slovenskom jazyku.

         3. 3

        

Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu kúpnej zmluvy pre kupujúceho. Každá objednávka je potvrdená predávajúcim e-mailovou formou, ktorá je zaslaná na uvedený e-mail kupujúcim.


3. 4         

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

3. 5         

Ak je kupujúci spotrebiteľ, platí, že pokiaľ predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne spotrebiteľa informovať a do 30 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.3. 6        

Predávajúci má právo odoprieť odoslanie objednávky, ak kupujúci predávajúcemu včas neuhradí kúpnu cenu, poštovné, náklady spojené s objednávkou.  Taktiež má právo predávajúci odoprieť, neprijať objednávku, ak kupujúci už v minulosti objednal tovar a neprevzal ho (v tomto prípade len, ak sa nedohodnú na platbu vopred).


3. 7  STORNO OBJEDNÁVKY

Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho:

 

Kupujúci má právo zrušiť objednávku v deň objednania od jej odoslania a to bez udania dôvodu a pokiaľ zásielka nebola expedovaná. V prípade stornovanie vyexpedovanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (cenu dopravy/poštovného v plnej, výške). O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru.


Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho:

 

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, z dôvodu vypredania zásob tovaru, nedostupnosti tovaru, z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar kupujúcemu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu do 3 pracovných dní.4       ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených Zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 zákona, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi sumu za vrátení tovar. Vrátená suma nezahŕňa náklady na dopravu a poštovné.

Ak nastane odstúpenie od zmluvy, kupujúci je povinný:

 •          vrátiť tovar v nepoškodenom a pôvodnom obale, t. j. nepoužitý, nepoškodený a s visačkami;
 •          súčasťou vráteného tovaru musí byť kópia faktúry, t. j. priložený formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy. (Formulár je možné stiahnuť na webovej stránke www.grebnesor.sk; tovar je potrebné posielať doporučene, je dobré ho aj poistiť, pretože za prípadnú stratu počas doručovania k nám, neručíme za vašu zásielku. Neposielať na DOBIERKU!!! Zásielky poslané na DOBIERKU neprevezmeme! Tým sa Vám zásielka vráti späť a Vám vzniknú ďalšie náklady.

 

Pri splnení vyššie uvedených podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy Vám vrátenú sumu zašleme na uvedený účet alebo poštovou poukážkou na adresu a dobropis na
e-mailovú adresu najneskôr do 15 pracovných dni odo dňa prevzatia.V prípade, že vyššie uvedené podmienky Vami neboli splnené, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Tovar, prefotenú faktúru, formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy je potrebné zaslať na adresu:

Grebnesor, spol. s r. o.
Bratislavská 31
010 01  Žilina

 
4. 1  VÝMENA TOVARU

Pri výmene tovaru nás prosím kontaktujte buď e-mailom alebo telefonicky. Výmenu tovaru je možne uskutočniť do 3 dní od prevzatia, prípadne podľa dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.  Pri výmene je potrebne tovar poslať v pôvodnom obale, nepoškodený, s visačkami a dobre zabalený, aby nedošlo k poškodeniu. Posielajte tovar v poistenej obálke alebo aspoň doporučene. V prípade straty počas cesty k nám neručíme. K tovaru priložte prefotenú faktúru, list na ktorom uveďte kód, názov, veľkosť, farbu produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť, Váš podpis a dátum.

Doba spracovania výmeny je 5 pracovných dní od prevzatia Vašej zásielky. Výmena bude zaslaná na vašu stanovenú adresu kuriérskou službou, alebo dobierkou. Hodnota Vám bude vyrátaná. Náklady na poštovné a prepravu hradí kupujúci.  5       DODACIE PODMIENKY

 

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na              

používanie, prípadne záručný list.

Ak predávajúci nevie vybaviť sumárnu objednávku v jednom balíku, predovšetkým z   dôvodu, že niektorý z tovarov nie je skladom, informuje o tom zákazníka s možnosťami čiastočných dodávok.6       POPLATKY ZA PREPRAVU A BALNÉ

 

6.1       Spôsob platby

Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti: 

 1.       tovar môžete platiť formou dobierky na poštu, na adresu, alebo vopred na číslo účtu SK1111000000002941007617,
 2.       zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku, iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našich telefónnych číslach alebo emailovej adrese. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!,
 3.       pri objednávke zo zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.


7       ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7. 1      PREDÁVAJÚCI

Predávajúci zodpovedá za vady pri prevzatí kupujúcim. Pri tovare, ktorý je so zníženou cenou alebo je urobená dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim, predávajúci nezodpovedá za vadu.7. 2      ZÁRUČNÁ DOBA

 

Záručná doba na tovar v našom e-shope je poskytovaná na 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Každý tovar je pred odoslaním kontrolovaný.

Záruka sa nevzťahuje na:

 •            vady zapríčinené nešetrným používaním,
 •            nesprávnym použitím výrobku,
 •            prirodzeným opotrebením,
 •            nesprávnym ošetrovaním.

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Práva zo zodpovednosti za vady  sa uplatňujú bez zbytočného odkladu u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.

 

8       REKLAMÁCIA, REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

8.1 UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Reklamovaný výrobok je nutné zaslať spolu s reklamačným / výmenným formulárom ako doporučenú listovú zásielku na adresu:

Grebnesor, spol. s r. o.
Bratislavská 31
010 01  Žilina


Pri reklamácií je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár, priložiť prefotenú faktúru, pričom je povinný dodať tovar so všetkým príslušenstvom zabalený v obale.
Najjednoduchší spôsob uplatnenia reklamácie je postupovať podľa našich pokynov. Bude to mať rýchlejší priebeh.

Hneď ako zistíte chybu na tovare, je najlepšie nás kontaktovať na e-mailovú adresu info@grebnesor.sk, popísať chybu a vyčkať na našu odozvu. Reklamácie neposielať na dobierku, pretože ich neprevezmeme a zbytočne Vám vzniknú ďalšie náklady. Reklamáciu je potrebné zaslať na adresu:

Grebnesor, spol. s r. o.
Bratislavská 31
010 01  Žilina


K reklamácii je treba predkladať len tovar vyčistený a zbavený všetkých nečistôt.
Do zásielky nám prosím uveďte príčinu reklamácie. Priložte kópiu dokladu o kúpe (faktúra).
Ďalej priložte presnú definíciu vady, poškodenia a miesto ak sa dá označte.
V prípade, že reklamáciu uznáme, uveďte aj vaše číslo účtu, kde peniaze vrátime, prípadne nás upozornite, že máte záujem o ten istý tovar /v prípade, že bude ešte dostupný/. Poprosíme udávať aj vaše číslo telefónu, email, aby sme mohli reklamáciu expresne vybaviť a podať Vám o nej informácie.

Zákazník je vždy informovaný maximálne do 5 pracovných dní, od dodania reklamácie / emailom, telefonicky/.

Reklamovať je možne iba tovar zakúpený v našom e-shope s doloženou faktúrou. Bez faktúry nie je možné uskutočniť reklamáciu.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácii si vyhradzujeme právo žiadať uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, ak k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, v dôsledku bežného opotrebenia veci, využívaním tovaru v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou, než oprávnenou osobou.

Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci predávajúcim. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (§ 623 OZ). Pri reklamáciách už použitého tovaru nemá spotrebiteľ právo na vrátenie už zaplateného poštovného, alebo na preplatenie nákladov spojených s doručením zásielky k predávajúcemu.

Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.

Reklamácia sa nevzťahuje ak:

 •            vady zapríčinené nešetrným používaním,
 •            nesprávnym použitím výrobku,
 •            prirodzeným opotrebením,
 •            nesprávnym ošetrovaním.

 
8. 3      PREDLŽENIE DOBY REKLAMÁCIE

Predávajúci si vyhradzuje právo predlžiť dobu na vybavenie reklamácie vzhľadom k pôvodu reklamácie. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.

Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci.

Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby.


9       NEPREVZATIE ZÁSIELKY

V prípade, že si kupujúci objedná tovar z nášho e-shopu a zásielku si neprevezme v úložnej dobe, ktorá je 10 dní, resp. zásielka sa vráti prevádzkovateľovi internetového obchodu z dôvodu, že kupujúci odmietne prevziať tovar, alebo zásielka nebude doručená z dôvodu uvedenia nesprávnej adresy zákazníkovi – kupujúcemu vzniká povinnosť uhradiť expedičné náklady vo výške 7,50 EUR, t. j. poštovné a balné náklady a taktiež poštovné náklady, ktoré vznikajú pri vrátení zásielky na adresu predávajúceho. Pri vrátení zásielky je predávajúci povinný uhradiť náklady vrátenej neprevzatej dobierky Slovenskej pošte. Predávajúci osloví kupujúceho prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Stornovanie objednávky musí zákazník realizovať pred odoslaním zásielky a to telefonicky.


10     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravuje príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení Zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Odoslaním objednávky kupujúceho predávajúcemu nadobúdajú tieto VOP účinnosť voči kupujúcemu.


Grebnesor,spol. s r. o.

 
V Žiline, dňa 16. 06. 2016