Platba na dobierku
Doprava nad 99€ zadarmo
Odoslanie tovaru do 48 hodín
Vrátenie tovaru do 14 dní

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime

Ochrana vašich osobných údajov je naša najvyššia priorita. S osobnými údajmi našich užívateľov nakladáme výlučne v súlade s platnou legislatívou. Dáta spracovávame len v rozsahu nevyhnutne potrebnom a po nevyhnutnú dobu. Nižšie nájdete prehľad toho, ako s Vašimi osobnými údajmi nakladáme a ako sú Vaše dáta chránené.  V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “Nariadenie GDPR”), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Grebnesor, spol.  s r. o. s Nariadením  GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), uvádzame všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov v nasledovnom texte. 

Grebnesor, spol. s. r. o., ako prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej tiež “údaje”)

Prevádzkovateľom vašich údajov je spoločnosť Grebnesor, spol.  s. r. o., Bratislavská 31, 010 01 Žilina, IČO: 48193151, email: info@grebnesor.sk. (ďalej len „spoločnosť“). 

Naše služby prevádzkujeme prostredníctvom webovej lokality www.grebnesor.sk a ich prostredníctvom získavame a následne spracovávame Vaše osobné údaje.

1. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely 

1.1 Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií

Spoločnosť spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti). Pre účely vybavovania reklamácií okrem vyššie uvedených údajov aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti. 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby: 

 • správca internetového obchodu Grebnesor,spol.s r.o.
 • Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar. 

1.2 Registrácia zákazníka e-shopu 

Spoločnosť spracováva na účely registrácie zákazníkov e-shopu  nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope. 

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope. 

1.3 Uplatňovanie nárokov spoločnosti 

Spoločnosť spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti. 

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie  GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Oprávneným záujmom spoločnosti je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti. 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia. 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky. 

1.4 Plnenie zákonných povinností spoločnosti 

Spoločnosť spracúva osobné údaje uvedené v písm. 1.1 až 1.4 na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti. 

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenie GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou. 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia. 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom 

2. Práva dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi. 

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo: 

 • požadovať prístup k osobným údajom 
 • na opravu osobných údajov 
 • na vymazanie osobných údajov 
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
 • právo na prenosnosť osobných údajov 
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. 

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti: 

 • písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska poverenej osoby 
 • elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo 
 • telefonicky na vyššie uvedenom čísle. 

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy. 

3. Použitie cookies 

Internetové stránky prevádzkované spoločnosťou (ďalej iba “stránky”) používajú cookies a podobné technológie, pre poskytnutie lepších služieb svojim zákazníkom. Tento dokument vysvetľuje, čo sú cookies, ako ich stránky používajú a ako môžete používanie ovplyvniť Vy. 

3.1 Čo sú cookies? 

Cookies sú zvyčajne malé textové súbory, ktoré sú vytvorené prehliadanou internetovou stránkou a uložené vo Vašom zariadení (napr. Váš počítač, smartfón, tablet alebo iné zariadenie, z ktorého pristupujete na internetovú stránku). Táto informácia môže znieť desivo, nebojte sa však. Informácie používame výhradne na zlepšenie poskytovaných služieb. 

Viac informácií o cookies nájdete na www.allaboutcookies.org

3.2 Použitie cookies na stránkach 

Cookies, ktoré používame, môžme rozdeliť do niekoľkých skupín. Slúžia na: 

 • zabezpečenie základnej funkčnosti 
 • zabezpečenie rozšírenej funkčnosti 
 • monitorovanie a analýzu 

Nevyhnutné cookies zabezpečujú základnú funkčnosť internetovej stránky / internetového obchodu. Umožňujú napríklad užívateľom prihlásiť sa alebo vkladať produkty do nákupného košíka. Jedná sa o cookies, ktoré sú používané jadrom nášho systému. Bez týchto cookies, by ste si naše stránky nevedeli prezerať. 

Rozšírená funkčnosť – cookies, ktoré zabezpečujú jednoduchšie prehliadanie stránok. Umožňujú nám pamätať si vaše preferencie, ako je napríklad zatvorenie plávajúceho okna. 

Monitorovanie a analýza – Tieto cookies nám umožňujú monitorovať a analyzovať počet a aktivitu užívateľov na stránkach. Umožňujú napríklad zistiť, či ste nový alebo stály zákazník. Spoznávajú ako ste objavovali stránku, aký je Váš pohyb po nej. Nemusíte sa ale báť, všetky tieto informácie sú dostatočne anonymné a nepredstavujú pre Vás žiadnu hrozbu. Zabezpečujú, že na stránke sa zobrazujú informácie, o ktoré máte záujem. Iba na základe týchto informácií sme schopní naše stránky upravovať tak, aby nakupovanie a prehliadanie bolo pre Vás zážitkom. 

3.3 Ako môžete ovplyvniť používanie cookies? 

Väčšina internetových prehliadačov štandardne umožňuje používať tieto súbory. Súbory cookies je možné vymazať, zakázať ich uchovávanie alebo povoliť uchovávanie pre konkrétne lokality. 

Nižšie uvádzame odkazy na články, o možnostiach nastavenia politiky používania cookies v najobľúbenejších prehliadačoch . Upozorňujeme Vás ale, že zakázaním používania súborov cookies na našich internetových stránkach, môžete stratíte prístup k určitým funkciám alebo oblastiam jednotlivých webov (nákupný košík, prihlásenie a iné).